//آموزش بافت عروسک خرگوش قسمت دوم

آموزش بافت عروسک خرگوش قسمت دوم

آموزش بافت عروسک 2016

در قسمت قبل آموزش بافت بدن را یاد گرفتیم در این قسمت نیز ادامه میدهیم:

مرغک:

با 5/5 میلیمتری و نخ دولا لیمویی روشن3 دانه سر بگیرید.بایک رج بافت از زیر شروع کنید.2رج بافت صاف ببافید.سپس با یک رج بافت از زیر شروع کنید.١0رج بافت صاف ببافید,١دانه در هر انتهای رجهای بافت از زیر اضافه کنید.13 دانه.
اکنون با یک رج بافت از زیر شروع کنید,١6رج بافت صاف ببافید.سپس با یک رج بافت از زیر شروع کنید,١0رج بافت صاف ببافید,١دانه در انتهای رج های بافت از زیر کم کنید.3دانه.
با یک رج بافت از زیر شروع کنید,2رج بافت صاف ببافید.
دانه ها را کور کنید.

گوشها:

2عدد لیمویی روشن,2عدد صورتی.

با میل 5/5 میلیمتری و نخ دولا لیمویی روشن,6دانه سر بگیرید.
با یک رج بافت از زیر شروع کنید,١6رج بافت صاف ببافید.
رج بعد:1 دانه را بدون اینکه ببافید بلند کنید و روی میل دست راست قرار دهید, ١دانه از زیر ببافید,سپس دانه بلند کرده را روی ان بکشید,2دانه از زیر ببافید,2دانه را با هم از زیر ببافید.4دانه.
رج بعد:2بار تکرار کنید.
دانه ها را کور کنید.

دستها:

2 عدد ببافید
با میل 5/5میلیمتری و نخ دولا لیمویی روشن ١4دانه از سر بگیرید.
با یک رج بافت از زیر شروع کنید,26 رج بافت صاف.
رج بعد:2 دانه را باهم از زیر ببافید تا انتها تکرار کنید.7دانه.
یک رج از رو ببافید.
دانه ها را کور کنید.

 پاها: 2 عدد
با میل 5/5 میلیمتری و نخ دو لا لیمویی روشن 17 دانه سر بگیرید.از رو ببافید.

پاها را فرم دهید:

رج بعد:1 دانه از زیر ببافید,١دانه از نخ عرضی بگیرید و روی میل دست چپ قرار دهید و از پشت حلقه ببافید,5دانه از زیر ببافید,5بار تکرار کنید,5دانه از زیر ببافید,١دانه از نخ عرضی بگیرید و روی میل دست چپ و از پشت حلقه ببافید,١دانه از زیر ببافید.24دان
یک رج را از رو ببافید.
رج بعد: ١دانه از زیر ببافید,١دانه از نخ عرضی بگیرید و روی میل دست چپ قرار دهید و از پشت حلقه ببافید,١0دانه از زیر ببافید,١دانه از نخ عرضی بگیرید و روی میل دست چپ و از پشت حلقه ببافید,2دانه از زیر ببافید, ١دانه از نخ عرضی بگیرید و روی میل دست چپ و از پشت حلقه ببافید,١0دانه از زیر ببافید,١دانه از نخ عرضی بگیرید….28دانه.
با یک رج بافت از رو شروع کنید 5رج بافت صاف ببافید
رج بعد:1 دانه از زیر ببافید,١دانه را بدون اینکه ببافید بلند کنید و روی میل دست راست قرار دهید, ١دانه از زیر ببافید سپس دانه بلند کرده را روی ان بکشید,9دانه از زیر ببافید, ١دانه را بدون اینکه ببافید بلند کنید و روی میل دست راست قرار دهید,١دانه از زیر ببافید,سپس دانه بلند کرده را روی ان بکشید,2دانه را با هم از زیر ببافید,9دانه از زیر ببافید,2دانه را باهم از زیر ببافید,١دانه را از زیر ببافید.2دانه.
یک رج از رو ببافید.
رج بعد:1 دانه از زیر ببافید,١دانه را بدون اینکه ببافید بلند کنید و روی میل دست راست قرار دهید,١دانه از زیر ببافید سپس دانه بلند کرده را روی ان بکشید,5دانه از زیر ببافید.2بار تکرار کنید.(2 دانه را باهم از زیر ببافید )2بار تکرار کنید.5دانه از زیر ببافید,2دانه را باهم از زیر ببافید,١دانه را از زیر ببافید.١8دانه.

رج بعد:6 دانه از رو ببافید,6دانه را کور کنید,5دانه از رو ببافید.
رج بعد: سرتاسر ١2دانه را از زیر ببافید.با یک رج بافت از رو شروع کنید,27رج بافت صاف ببافید.
تکه ها را نمدی کنید( آموزش نمدی کردن کلیک کنید )

خاتمه کار:

درز وسط پشت بدن را بدوزید.بالای پاها را بدوزید,درز کف پا و وسط پشت هر پا را بدوزید,با الیاف سفت پرکنید و لبه های بالا را سر دوزی کنید.
پاها را داخل لبه پایین بدن قرار دهید و درز لبه پایین را سرتاسر همه لایه ها بدوزید.بدن را با الیاف پر کنید و درز بالا را بدوزید.
تکه های سر را به هم بدوزید,یک ناحیه را برای پر کردن باز بگذارید,سپس با الیاف پرکنید و ناحیه باز را بدوزید. درز دست ها را بدوزید و با الیاف پرکنید و به طرفین بدن بدوزید. یک تکه گوش لیمویی روشن را به یک تکه گوش صورتی برای هر گوش بدوزید.سپس گوش هارا روی سر در جای خود بدوزید.چشم ها و بینی را با نخ مشکی و دوخت ساتن گلدوزی کنید,دهان را با نخ مشکی و دوخت ساقه دوزی گلدوزی کنید.داخل هر چشم را با نخ سفید نمایان کنید.

لطفا اگر از  این مطالب استفاده نمودید نظر خود را بنویسید.

ثبت ديدگاه