//آموزش بافت عروسک دخترانه قسمت سوم+عروسک بافتنی+عروسک زیبا

آموزش بافت عروسک دخترانه قسمت سوم+عروسک بافتنی+عروسک زیبا

پاها:

2 عدد ببافید.

با میل 3میلیمتری و نخ هلویی26 دانه سربگیرید و با یک رج بافت از زیر شروع کنید.32 رج بافت صاف ببافید.
رویه پا را فرم دهید:
رج بعد:16 دانه از زیر ببافید,برگردید.
رج بعد: 6 دانه از رو ببافید,برگردید.
اکنون فقط روی این 6دانه کار کنید و 8 رج بافت صاف ببافید.نخ را قطع کنید واین دانه ها را روی یک میل جداگانه قرار دهید.طوریکه روی کار به سمت رو باشد.نخ را در انتهای رویه پا وصل کنید و از بالا تا پایین کنار رویه پا 7 دانه بگیرید واز زیر ببافید.6دانه قرار داده روی میل جداگانه راهم از زیر ببافید,7 دانه از سمت دیگر رویه پا را تا بالا بگیرید واز زیر ببافید و 10 دانه باقیمانده را هم از زیر ببافید.40 دانه.
با یک رج بافت از رو شروع کنید,3 رج بافت صاف ببافید.

کف پا را فرم دهید:

رج بعد:1 دانه از زیر ببافید,1 دانه را بدون اینکه ببافید بلند کنید و روی میل دست راست قرار دهید,1 دانه از زیر ببافید,سپس دانه بلند کرده را روی ان بکشید,13 از زیر ببافید,١دانه را بدون اینکه ببافید بلند کنیدو روی میل دست راست قرار دهید,١دانه از زیر ببافید,سپس دانه بلند کرده را روی ان بکشید.4 دانه از زیر ببافید,2دانه را باهم از زیر ببافید,١3دانه از زیر ببافید,2دانه را باهم از زیر ببافید,١دانه از زیر ببافید.36 دانه.
یک رج از رو ببافید.
رج بعد:1 دانه از زیر ببافید,١دانه بدون اینکه ببافید بلند کنید و روی میل دست راست قرار دهید,١دانه از زیر ببافید و سپس دانه بلند کرده را روی ان بکشید,١2دانه از زیر ببافید,١دانه را بدون اینکه ببافید بلند کنید و روی میل دست راست قرار دهید,1 دانه از زیر ببافید,سپس دانه بلند کرده را روی ان بکشید,2دانه از زیر ببافید,2دانه را باهم از زیر ببافید,١2دانه از زیر ببافید,2دانه را باهم از زیر ببافید,١دانه از زیر ببافید.32 دانه.
یک رج از رو ببافید.
رج بعد:1 دانه از زیر ببافید,تا دانه اخر تکرار کنید,١دانه از زیر ببافید.١7دانه.
یک رج از رو ببافید.
دانه هارا کور کنید.

بازوها:

2 عدد ببافید
با میل 3میلیمتری و نخ هلویی 6دانه سر بگیرید و بایک رج بافت از زیر شروع کنید و 2رج بافت صاف ببافید.
رج بعد:1 دانه از زیر ببافید,١دانه از نخ عرضی بگیرید و روی میل دست چپ قرار دهید و از پشت حلقه ببافید,تا اخرین دانه از زیر ببافید,١دانه از نخ عرضی بگیرید و روی میل دست چپ قرار دهید و از پشت حلقه ببافید,١دانه از زیر ببافید.
یک رج از رو ببافید.
این دو رج اخر را تکرار کنید تا تعداد دانه ها به 17 دانه برسد.
بایک رج بافت از زیر شروع کنید و 18 رج بافت صاف ببافید.

دستها را فرم دهید:

رج بعد:9 دانه از زیر ببافید,١دانه از نخ عرضی بگیرید و روی میل دست چپ قرار دهید و از پشت حلقه ببافید,9دانه از زیر ببافید.19 دانه.
یک رج از رو ببافید.
رج بعد:9 دانه از زیر ببافید,١دانه از نخ عرضی بگیرید و روی میل دست چپ قرار دهید و از پشت حلقه ببافید١دانه از زیر ببافید,١دانه از نخ عرضی بگیرید و روی میل دست چپ قرار دهید و از پشت حلقه ببافید,9دانه از زیر ببافید.2١دانه.
یک رج از رو ببافید.
رج بعد:9 دانه از زیر ببافید ١دانه از نخ عرضی بگیرید و روی میل دست چپ قرار دهید و از پشت حلقه ببافید,3دانه از زیر ببافید,١دانه از نخ عرضی بگیرید و روی میل دست چپ قرار دهید و از پشت حلقه ببافید,9دانه از زیر ببافید.23دانه.
یک رج از رو ببافید.
رج بعد:9 دانه از زیر ببافید,١دانه از نخ عرضی بگیرید و روی میل دست چپ قرار دهید و از پشت حلقه ببافید,5 دانه از زیر ببافید,١دانه از نخ عرضی بگیرید و روی میل دست چپ قرار دهید و از پشت حلقه ببافید,9 دانه از زیر ببافید.
25 دانه.یک رج از رو ببافید.
رج بعد:9 دانه از زیر ببافید,2بار انجام دهید.2دانه را باهم از زیر ببافید 2بار,8دانه از زیر ببافید.(21 )دانه.
رج بعد:8 دانه از رو ببافید,2بار انجام دهید,9دانه از رو ببافید.(19 )دانه.

رج بعد:8 دانه از رو ببافید,2بار انجام دهید,9دانه از رو ببافید.(19 )دانه.
رج بعد:9 دانه از زیر ببافید,2دانه را باهم از زیر ببافید 8دانه از زیر ببافید.(18 )دانه.
یک رج از رو ببافید.
رج بعد:1 دانه از زیر ببافید,١دانه را بدون اینکه ببافید بلند کنید و روی میل دست راست قرار دهید,١دانه از زیر ببافید سپس دانه بلند کرده را روی ان بکشید,4دانه از زیر ببافید,2بار انجام دهید,4دانه از زیر ببافید,2دانه را باهم از زیر ببافید,١دانه از زیر ببافید.(14 )دانه.
یک رج از رو ببافید.
رج بعد:1 دانه از زیر ببافید,تا دانه اخر تکرار کنید,١دانه از زیر ببافید,(8 )دانه.

رج بعد:2 دانه را باهم از زیر ببافید 4بار تکرار کنید نخ را قطع کنید و از داخل 4دانه باقیمانده عبور داده بکشید و محکم کنید.

 آموزش بافت عروسک دخترانه قسمت اول

 آموزش بافت عروسک دخترانه قسمت دوم

آموزش بافت عروسک دخترانه قسمت سوم

آموزش بافت عروسک دخترانه قسمت چهارم

ثبت ديدگاه