/برچسب:پیروزی

راز موفقیت در زندگی-31 راه

راز موفقیت در زندگی-31 راه راز اول از كارهایی كه ناچاری انجام دهی لذت ببـــر. نق زدن تنها تو را خسته تر می كند و نمی گذارد كار را درست انجام دهی. اما اگر با موفقیت مانند یك دوست رفتار كنی. مثل سگ همه جا به دنبالت خــــــواهد بود.راز دوم [...]